Schenkingen Schenkingen

Inleiding en aanleiding

Een legaat voor de kerk = “in stik bûter yn ‘e brij”

Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar en blij dat onze kerk van een overleden gemeentelid een legaat heeft ontvangen. U zult begrijpen dat dit in deze tijd met krappe financiën zeer welkom is. Dit is voor ons aanleiding om het belang van schenkingen en legaten aan onze kerkelijke gemeente onder uw aandacht te brengen.

Schenkingen en legaten

Dankzij schenkingen en nalatenschappen krijgt de kerk meer financiële ruimte. Dat maakt het mogelijk om de exploitatie van de kerk gezond te houden. Dank zij schenking en legaten draagt u bovenal bij aan de continuïteit van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum.
Behalve door de jaarlijkse vaste kerkelijke bijdrage kunt u het werk van de kerk ook steunen door een extra gift, een periodieke schenking of door het opnemen van onze gemeente in uw testament.

Regels giften en schenkingen

Een gift of schenking kunt u altijd doen. Een dergelijke bijdrage aan onze gemeente is in beginsel fiscaal aftrekbaar. Echter alleen indien de giften meer bedragen dan 1% van het onzuiver inkomen (met een minimum van € 60,-) en niet meer bedragen dan 10% van het onzuiver inkomen.
Ook een periodieke schenking is mogelijk. Daarvoor gelden bovengenoemde beperkingen niet. Een dergelijke schenking moet in een notariële akte worden vastgelegd. U bepaalt zelf welk bedrag u jaarlijks wilt schenken, gedurende een periode van ten minste vijf jaar.

Opname in uw testament

Niet alleen tijdens het leven, maar ook na uw overlijden kunt u onze gemeente financieel steunen. Dat kan door een testament, dat u door een notaris laat opstellen.

Legaat

Voor het nalaten van een legaat kunt u ook bij de notaris terecht. Dat kan een geldbedrag zijn, maar bijvoorbeeld ook een (on)roerende zaak.

Het aanwijzen van de kerk als begunstigde in een testament of akte is minder ingewikkeld dan u misschien denkt. Vraag gerust uw notaris.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters of met mevrouw Anneke Timmermans op het Kerkelijk Bureau van onze gemeente (zie bij Contact).
Er is ook een folder over het onderwerp legaten beschikbaar, waarin het één en ander uitgebreid wordt toegelicht.

College van Kerkrentmeesters

 
Actie kerkbalans Actie kerkbalansInleiding

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten.
We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden.

Uw kerk kost geld

De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden, en u en vele anderen welkom te heten.
Daarom is er de actie Kerkbalans.

Actie

De campagne is vroeg in het jaar en vraagt de nodige inzet van vrijwilligers. Daarom graag van uw kant ook medewerking om het formulier tijdig en juist in te vullen. Alvast hartelijk dank! De resultaten worden in ieder geval bekend gemaakt via mededelingen in de kerk en het kerkblad.

Gift

Wilt u een (extra) bijdrage geven? Dat kan op
rekeningnr. NL05 RABO 0373 7229 23
t.n.v. Protestantse gemeente Leeuwarden-Huizum in Leeuwarden.
Of neem contact op met het kerkelijk bureau.