Schenkingen Schenkingen

Inleiding en aanleiding

Een legaat voor de kerk = “in stik bûter yn ‘e brij”

Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar en blij dat onze kerk van een overleden gemeentelid een legaat heeft ontvangen. U zult begrijpen dat dit in deze tijd met krappe financiën zeer welkom is. Dit is voor ons aanleiding om het belang van schenkingen en legaten aan onze kerkelijke gemeente onder uw aandacht te brengen.

Schenkingen en legaten

Dankzij schenkingen en nalatenschappen krijgt de kerk meer financiële ruimte. Dat maakt het mogelijk om

de exploitatie van de kerk gezond te houden.

Dank zij schenking en legaten draagt u bovenal bij aan de continuïteit van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum.
Behalve door de jaarlijkse vaste kerkelijke bijdrage kunt u het werk van de kerk ook steunen door een extra gift, een periodieke schenking of door het opnemen van onze gemeente in uw testament.

Regels giften en schenkingen

  • Een gift of schenking kunt u altijd doen. Een dergelijke bijdrage aan onze gemeente is in beginsel fiscaal aftrekbaar. (Echter alleen indien de giften meer bedragen dan 1% van het onzuiver inkomen (met een minimum van € 60,-) en niet meer bedragen dan 10% van het onzuiver inkomen).
  • Ook een periodieke schenking is mogelijk. Daarvoor gelden bovengenoemde beperkingen niet. Een dergelijke schenking moet in een notariële akte worden vastgelegd. U bepaalt zelf welk bedrag u jaarlijks wilt schenken, gedurende een periode van ten minste vijf jaar.

Opname in uw testament

Niet alleen tijdens het leven, maar ook na uw overlijden kunt u onze gemeente financieel steunen. Dat kan door een testament, dat u door een notaris laat opstellen.

Legaat

Voor het nalaten van een legaat kunt u ook bij de notaris terecht. Dat kan een geldbedrag zijn, maar bijvoorbeeld ook een (on)roerende zaak.

Het aanwijzen van de kerk als begunstigde in een testament of akte is minder ingewikkeld dan u misschien denkt. Vraag gerust uw notaris.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters of met het Kerkelijk Bureau van onze gemeente (zie bij Contact). Er is ook een folder over het onderwerp legaten beschikbaar, waarin het één en ander uitgebreid wordt toegelicht.

College van Kerkrentmeesters

 
Actie kerkbalans Actie kerkbalansInleiding

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Voor de een is het dat markante gebouw in de stad, voor de ander een gemeenschap van gelovigen. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt of tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om God en het goede te zoeken of een plek om elkaar te ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.
Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden.

Uw kerk kost geld

  • De erediensten,
  • de vele activiteiten,
  • de verwarming,
  • de verlichting,
  • personeelskosten,
  • pastorale en missionaire projecten
het zijn kosten die gemaakt worden
 
om de kerkdeuren open te houden
en u en vele anderen welkom te heten.

Daarom is er Actie Kerkbalans

De campagne is vroeg in het jaar en vraagt de nodige inzet van vrijwilligers. Daarom graag van uw kant ook medewerking om het formulier tijdig en juist in te vullen. Alvast hartelijk dank! De resultaten worden in ieder geval bekend gemaakt via mededelingen in de kerk en het kerkblad.

Betalingen Kerkbalans

Betalingen bestemd voor Aktie Kerkbalans (dus uw vrijwillige bijdragen voor onze gemeente) overmaken naar rekeningnummer NL05 RABO 0373 7229 23 t.n.v. Protestantse Gem. Leeuwarden-Huizum te Leeuwarden.

LET OP:
►  Als u de bedragen zelf overmaakt met een periodieke overboeking via internetbankieren, dan erop letten dat in internetbankieren het juiste rekeningnummer staat.
► Alleen als u ons een machtiging hebt gegeven om een bedrag van uw rekening te incasseren regelen wij dat voor u.

Nog vragen? Contacteer het Kerkelijk Bureau:
Tel. 2127117; E-mail:

(Extra) Gift

Wilt u een (extra) bijdrage geven? Graag! Dat kan op bovengenoemd rekeningnr.