Organisatie Leeuwarden-Huizum Organisatie Leeuwarden-Huizum

Organisatie van onze kerk

Algemene Kerkenraad

De Protestantse gemeente Leeuwarden-Huizum wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad (AK), waarvan de leden ambtsdragers zijn in één van beide wijkgemeentes, te weten Huizum-West en Huizum-Oost. De AK dient het gezamenlijk belang van de kerk van Huizum als geheel.

College van Kerkrentmeesters

Naast de AK is werkzaam het College van Kerkrentmeesters (CvK) dat de financiën en gebouwen van de gemeente beheert en ervoor zorgt dat de kerkelijke gemeente een goede werkgever is (denk bijv. aan functies als koster, predikant, organist).

Commissie Financiën en Personeel

Haar taak is het de AK en het CvK te voorzien van advies op het gebied van  begrotingen en jaarrekeningen van de gemeente en het doorrekenen van bijv. beleidsplannen.

College van Diakenen

Daarnaast is er het College van Diakenen (kortweg Diaconie) dat verantwoordelijk is voor de besteding van de opgebrachte gelden en oog heeft voor de zwakkeren binnen en buiten de kerk. (zie verder bij Diaconie).

Wijkkerkenraad

Beide wijkgemeentes hebben een eigen wijkkerkenraad. Deze raad bestaat uit een preses (voorzitter), een scriba (secretaris), ouderlingen (verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente) en diakenen (helpers en doeners voor de kwetsbaren). Gegevens wijkpredikant, scriba, koster: zie onder Contact.

Moderamen

Het moderamen (dagelijks bestuur) van de AK bestaat uit preses, scriba, een predikant en de voorzitter van het CvK. Het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen hebben elk een eigen moderamen. Daarnaast heeft elke wijkgemeente een moderamen dat bestaat uit een predikant, een ouderling (of ouderling/kerkrentmeester) en een diaken. Het moderamen dient veel zaken voor te bereiden, af te handelen en te bespreken.

Secties

Onze wijkgemeente is opgedeeld in secties (gedeeltes van wijken) waarvoor een aantal ambtsdragers samen met pastoraal medewerkers, wijkbezoekers en wijkposten zorgdragen voor het contact met de gemeenteleden. (Indeling: zie onder menu Secties)

Beheer & Administratie

Voor praktische zaken als het beheer van ons kerkgebouw, de verhuur van zalen en regelen van koffie en meer, kunt u contact opnemen met onze koster (zie onder contact)
Het kerkelijk bureau is aanspreekpunt voor de administratie, waaronder ledenadministratie, abonnement Geandewei, postadres voor AK en CvK, collectebonnen en info betalingen. Zie onder contact.


VELE HANDEN, licht werk

Alhoewel heel veel gemeenteleden taken verrichten binnen onze wijkgemeente, zijn er nog veel meer mensen nodig! Er zijn vacatures in de wijkkerkenraad, de bloemencommissie, wijkposten en wijkbezoekers en ‘beamisten’ en nog vrijwil­ligers nodig voor het oud papier (Malawi) en het kerkrijden. Dit alles onder het motto: vele handen maken licht (en mooi) werk.

Meedoen

Nou, graag! Wilt u zich inzetten in en voor de kerk (of eerst info), dan kunt u dit kenbaar maken per mail of telefoon bij de scriba of voorganger (zie bij Contact).

terug