Schenkingen Schenkingen

Inleiding en aanleiding

Een legaat voor de kerk = “in stik bûter yn ‘e brij”

Het College van Kerkrentmeesters is dankbaar en blij dat onze kerk van een overleden gemeentelid een legaat heeft ontvangen. U zult begrijpen dat dit in deze tijd met krappe financiën zeer welkom is. Dit is voor ons aanleiding om het belang van schenkingen en legaten aan onze kerkelijke gemeente onder uw aandacht te brengen.

Schenkingen en legaten

Dankzij schenkingen en nalatenschappen krijgt de kerk meer financiële ruimte. Dat maakt het mogelijk om

de exploitatie van de kerk gezond te houden.

Dank zij schenking en legaten draagt u bovenal bij aan de continuïteit van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum.
Behalve door de jaarlijkse vaste kerkelijke bijdrage kunt u het werk van de kerk ook steunen door een extra gift, een periodieke schenking of door het opnemen van onze gemeente in uw testament.

Regels giften en schenkingen

  • Een gift of schenking kunt u altijd doen. Een dergelijke bijdrage aan onze gemeente is in beginsel fiscaal aftrekbaar. (Echter alleen indien de giften meer bedragen dan 1% van het onzuiver inkomen (met een minimum van € 60,-) en niet meer bedragen dan 10% van het onzuiver inkomen).
  • Ook een periodieke schenking is mogelijk. Daarvoor gelden bovengenoemde beperkingen niet. Een dergelijke schenking moet in een notariële akte worden vastgelegd. U bepaalt zelf welk bedrag u jaarlijks wilt schenken, gedurende een periode van ten minste vijf jaar.

Opname in uw testament

Niet alleen tijdens het leven, maar ook na uw overlijden kunt u onze gemeente financieel steunen. Dat kan door een testament, dat u door een notaris laat opstellen.

Legaat

Voor het nalaten van een legaat kunt u ook bij de notaris terecht. Dat kan een geldbedrag zijn, maar bijvoorbeeld ook een (on)roerende zaak.

Het aanwijzen van de kerk als begunstigde in een testament of akte is minder ingewikkeld dan u misschien denkt. Vraag gerust uw notaris.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters of met het Kerkelijk Bureau van onze gemeente (zie bij Contact). Er is ook een folder over het onderwerp legaten beschikbaar, waarin het één en ander uitgebreid wordt toegelicht.

College van Kerkrentmeesters

terug