Schenkingen Schenkingen

Schenkingen / Donaties

U zult begrijpen dat dit in deze tijd met krappe financiën schenkingen zeer welkom zijn. Dat maakt het mogelijk om de exploitatie van uw kerk gezond te houden en draagt u bij aan de continuïteit van de Protestantse Gemeente te Leeuwarden-Huizum. Het belang van schenkingen en legaten aan onze kerkelijke gemeente willen we ook graag onder uw aandacht brengen, want hierdoor krijgt de kerk meer financiële ruimte. Het aanwijzen van de kerk als begunstigde in een testament of akte is minder ingewikkeld dan u misschien denkt.

Regels

  • Een gift of schenking kunt u altijd doen. Een dergelijke bijdrage aan onze gemeente is in beginsel fiscaal aftrekbaar.
  • Ook een periodieke schenking is ook mogelijk. Deze schenking is volledig fiscaal aftrekbaar als dat schriftelijk is vastgelegd (geen notaris nodig!). U bepaalt zelf welk bedrag u jaarlijks wilt schenken, gedurende een periode van ten minste vijf jaar. Het Kerkelijk Bureau heeft voor u een formulier klaarliggen!
  • Opname in uw testament. Niet alleen tijdens het leven, maar ook na uw overlijden kunt u onze gemeente financieel steunen. Dat kan door een testament, dat u door een notaris laat opstellen.
  • Legaat. Voor het nalaten van een legaat is de notaris ook nodig. Het legaat kan een geldbedrag zijn, maar bijvoorbeeld ook een (on)roerende zaak.
Een legaat voor de kerk is “in stik bûter yn ‘e brij”

Collecte voor de kerk

Tot slot wijzen we u nog op de collecte 'voor de kerk' in de eredienst. De opbrengst hiervan is eveneens bestemd voor de exploitatie van onze kerk. Hebt u de collecte(s) gemist of wilt u extra bijdragen, dan kan dat op rekeningnr. NL55 INGB 0000 8857 07 t.n.v. Prot. Gem. Leeuwarden-Huizum, o.v.v. ‘Collectegeld voor de kerk’. Hartelijk dank!

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de kerkrentmeesters of het Kerkelijk Bureau. Ook is er een folder met informatie over het onderwerp legaten beschikbaar.
Tel. 2127117; E-mail: huizum@kerkelijkburo.nl
Zie voor actuele informatie ook op de site van de Belastingdienst.

College van Kerkrentmeesters

terug